ข้อมูลผู้บริหาร


ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง


นายเหงี้ยว ภู่สกุลทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-5612-1411

 

 

นายวิมล กราวกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-9580-9944
นายกิตติวัฒน์ บุญกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 09-8495-4942

นายพศิน นิลธรรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-1547-6607


ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 09-5604-2535

นางสายรุ้ง โนนใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-9848-5075
นางสาวฉัตราภัช ธนาเพชรธนัช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 09-2696-6356
นายพัฒนเศรษฐ กรเพชรปาณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08-9717-0107
นายชูชาติ ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08-4429-9001   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ