สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
  ที่ตั้งและสภาพพื้นที่
    ตำบลท่าอ่าง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อำเภอโชคชัย
ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 17 กิโลเมตร มีถนนสายหลักคือถนนราชสีมา-โชคชัย (หมายเลข 224 ) มีพื้นที่ประมาณ 29.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,388 ไร่ สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก มีอาณาเขตดังนี้
 

อาณาเขต

    ทิศเหนือ จดตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยและตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง
    ทิศใต้ จดตำบลโชคชัยและตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
    ทิศตะวันออก จดตำบลด่านเกวียนและตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย
    ทิศตะวันตก จดตำบลพลับพลาอำเภอโชคชัยและตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง
  เขตการปกครอง
    มี 10 หมู่บ้าน

-จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ดังนี้
(1)บ้านไร่ หมู่ 1
(2)บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 2
(3)บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ 5
(4)บ้านหนองเสาเดียว หมู่ 7
(5)บ้านหนองโสน หมู่ 8
(6)บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 9
(7)บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ 10

-จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
(1)บ้านท่าอ่าง หมู่ 3 (มี 25 หลังคาเรือน )
(2)บ้านท่าอ่าง หมู่ 4 (มี 8 หลังคาเรือน )
(3)บ้านท่าอ่าง หมู่ 6 (มี 15 หลังคาเรือน )


   

ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 22 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สองชั้น
    ประชากร
ประชากรเป็นคนพื้นเพเดิมพูดภาษาโคราชและนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ สังคมมีความสงบเรียบร้อยปราศจาก
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
    มีประชากรแฝงจากภาคแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2555

จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
( มี.ค. 2555)
ชาย
หญิง
รวม
2,152
1,977
2,150
4,127
    สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ทำนาข้าว
ปลูกไม้ตัดดอก (มะลิ ดาวเรือง) พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สินค้า OTOP คือ ผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทรายบ้านหนองโสนหมู่ 8
    โรงงานอุตสาหกรรม
1. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ (บริษัทเฟิร์สอินดัสเตรียล)
2. โรงงานผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (บริษัทคาวาซูมิลาบอราทอรี จำกัด)
3. โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ (บริษัทไทยโฟมจำกัด)
4. โรงงานผลิตกระสอบ (บริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็ก จำกัด)
5. บริษัทคาซิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงแรม
1.โรงแรมโคราชรีสอร์ท
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขต อบต.ท่าอ่าง ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานสำคัญ ดังนี้
   

- สำนักสงฆ์วัดบ้านไร่หมู่ 1
- วัดกุดโบสถ์หมู่ 2
- วัดดอนพราหมณ์หมู่ 5
- วัดหนองเสาเดียวหมู่ 10
- โบสถ์คริสต์ หมู่ 8

ข้อมูลสาธารณูปโภค

หมู่ที่
บ้าน
ไฟฟ้า
(ครัวเรือน)
ระบบประปา
(ครัวเรือน)
โทรศัพท์บ้าน
(ครัวเรือน)
โทรศัพท์สาธารณะ
(แห่ง)
1
ไร่
75
75
1
2
2
กุดโบสถ์
180
180
4
1
3
ท่าอ่าง
25
25
-
1
4
ท่าอ่าง
8
8
-
-
5
ดอนพราหมณ์
108
108
-
1
6
ท่าอ่าง
15
15
1
1
7
หนองเสาเดียว
1,109
1,109
4
8
8
หนองโสน
218
218
3
1
9
หนองไผ่พัฒนา
207
207
16
2
10
หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา
207
207
5
2
 
รวม
2,152
2,152
37
19

ถนนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลท่าอ่าง (เมตร)

หมู่ที่
ถนนดิน
(เมตร)
ลูกรัง
(เมตร)
หินคลุก
(เมตร)
คสล.
(เมตร)
ลาดยาง
(เมตร)
รวม
(เมตร)
1
-
1,004
-
1,886
885
3,775
2
2,728
2,259
195
1,133
2,943
10,201
3
135
824
-
-
969
3,125
4
1,420
1,220
-
-
-
2,640
5
-
3,477
419
-
2,932
6,828
6
320
1,425
-
-
960
2,705
7
1,485
1,085
1,998
1,676
847
7,091
8
2,375
960
3,602
3,129
2,305
11,863
9
2,000
306
2,144
790
495
5,945
10
2,940
908
560
1,012
1,180
6,600
13,403
13,468
8,918
9,626
13,516
60,773
 
ข้อมูลพื้นฐานตำบลท่าอ่าง ปี 2553

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ประชากร
ทั้งหมด
(คน)

เพศ

พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)

พื้นที่ทำ
การเกษตร
(ไร่)

จำแนกพื้นที่เป็น

จำนวนแหล่งน้ำ

ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือน
เกษตรกร

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

นา
(ไร่)

พืชไร่
(ไร่)

พืชสวน
(ไร่)

อื่นๆ
ระบุ

ของตน
เอง
 (บ่อ)

สาธารณะ
(บ่อ)

1

ไร่

75

59

293

139

154

1,041

986

900

0

86

0

25

1

2

กุดโบสถ์

180

90

709

342

367

1,303

1,200

1,000

125

75

0

5

1

3

ท่าอ่าง

25

7

38

17

21

2,319

2,250

2,180

0

70

0

0

0

4

ท่าอ่าง

8

5

16

11

5

1,521

1,420

1,375

0

45

0

0

0

5

ดอนพราหมณ์

108

63

344

144

200

1,481

1,375

950

350

75

0

10

1

6

ท่าอ่าง

15

3

27

21

6

2,083

1,750

1,200

450

100

0

0

0

7

หนองเสาเดียว

1,109

190

996

477

519

2,300

2,000

350

1,200

450

0

0

1

8

หนองโสน

218

65

40๔

194

210

1,338

1,100

850

200

50

0

5

1

9

หนองไผ่พัฒนา

207

100

710

341

369

1,493

1,250

700

400

150

0

5

1

10

หนองเสาเดียวใหม
่พัฒนา

207

95

590

291

299

3,509

3,350

500

2,350

500

0

0

1

 

รวม  10  หมู่บ้าน

2,152

677

4,127

1,977

2,150

18,388

16,681

10,005

5,075

1,601

0

50

7

  การศึกษา
    - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 280 คน ชาย 155 คน หญิง 125 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์
      1.1 จำนวนครู ชาย 2 คน หญิง 8 คน รวม 10 คน
1.2 จำนวนนักเรียน ชาย 67 คน หญิง 54 คน รวม 121 คน แยกตามชั้นเรียนดังนี้
       

-  ชั้นอนุบาล  1  ชาย    2   คน   หญิง    1   คน   รวม   3    คน
-  ชั้นอนุบาล  2  ชาย    1   คน   หญิง    1   คน   รวม   2    คน
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชาย  13  คน   หญิง    3   คน   รวม   16  คน
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชาย  13  คน   หญิง    8   คน   รวม   21  คน
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชาย  15  คน   หญิง    11 คน   รวม   26  คน
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชาย   8   คน   หญิง    10 คน   รวม   18  คน
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชาย   8   คน   หญิง    10 คน   รวม   18  คน
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชาย   7   คน   หญิง    8   คน   รวม   15  คน

      1.3 จำนวนบุคคลากรอื่นๆ ชาย - คน
    2. โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
      2.1 จำนวนครู ชาย 2 คน หญิง 4 คน รวม 6 คน
2.2 จำนวนนักเรียน ชาย 34 คน หญิง 26 คน รวม 60 คน แยกตามชั้นเรียนดังนี้
        - ชั้นอนุบาล 1 ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวม 5 คน
- ชั้นอนุบาล 2 ชาย 6 คน หญิง 4 คน รวม 10 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชาย 6 คน หญิง 3 คน รวม 9 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวม 9 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชาย 7 คน หญิง 3 คน รวม 10 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชาย 2 คน หญิง 4 คน รวม 6 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชาย 5 คน หญิง 1 คน รวม 6 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวม 5 คน
      2.3 บุคลากรอื่น ๆ ชาย - คน
    3. โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
      3.1 จำนวนครู ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวม 9 คน
3.2 จำนวนนักเรียน ชาย 54 คน หญิง 45 คน รวม 99 คน แยกตามชั้นเรียนดังนี้
        - ชั้นอนุบาล 1 ชาย 2 คน หญิง 1 คน รวม 3 คน
- ชั้นอนุบาล 2 ชาย 5 คน หญิง 3 คน รวม 8 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชาย 8 คน หญิง 3 คน รวม 11 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชาย ๗ คน หญิง 6 คน รวม 13 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชาย 11 คน หญิง 6 คน รวม 17 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชาย 10 คน หญิง 8 คน รวม 15 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชาย 7 คน หญิง 8 คน รวม 15 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาย 9 คน หญิง 2 คน รวม 11 คน
      3.3 บุคคลากรอื่นๆ ชาย 1 คน
    4. โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำแนกได้ดังนี้
      4.1 ผู้บริหาร ชาย 3 คน หญิง 1 คน รวม 4 คน
4.2 อาจารย์ ชาย 32 คน หญิง 15 คน รวม 47 คน
4.3 จำนวนนักศึกษา ทั้งหมด 1,047ชาย842 คน หญิง 205 คน แยกตามระดับ ดังนี้
        1. ระดับ ปวช. 1 ชาย 197 คน หญิง 68 คน รวม 265 คน
2. ระดับ ปวช. 2 ชาย 139 คน หญิง 39 คน รวม 178 คน
3. ระดับ ปวช. 3 ชาย 304 คน หญิง 72 คน รวม 376 คน
4. ระดับ ปวส. 1 ชาย 64 คน หญิง 22 คน รวม 86 คน
5. ระดับ ปวส. 2 ชาย 138 คน หญิง 4 คน รวม 142 คน
      4.4 บุคลากรอื่น ๆ ชาย 10 คน หญิง 14 คน รวม 24 คน
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

    - มีเด็กเล็ก ชาย 50 คน หญิง 49 คน รวม 99 คน
  มหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
   • ปริญญาตรี  ชาย   971    คน  หญิง   1,571 คน รวม    2,542 คน
   • ปริญญาโท  ชาย   595    คน  หญิง 310 คน  รวม 905 คน
   • บุคลากรอื่น ชาย      8     คน  หญิง        10  คน รวม18 คน
   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง

การสาธารณสุข

    - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 10 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    - สถานีตำรวจ (ป้อมยามสายตรวจประจำตำบล) 1 แห่ง
  ทรัพยากรธรรมชาติ
   

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย, แม่น้ำ 3 แห่ง
- ลำน้ำมูล
- คลองหนองเสาเดียว
- คลองยาง
- สระ, บึง, หนอง 15 แห่ง
- สระหนองตาสุข
- สระหนองเสาเดียว
- สระหนองกระทุ่ม
- สระหนองยาว
- สระหนองอ้อ
- สระวัดดอนพราหมณ์
- สระวัดเสาเดียว
- สระวัดกุดโบสถ์
- อื่นๆ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 2 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 62 บ่อ
- บ่อบาดาล 20 บ่อ
- คลองชลประทาน 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน (หมู่ 1, 2, 7, 8)
- ประปาส่วนภูมิภาค 5 หมู่บ้าน (หมู่ 5, 7, 8, 9, 10)

                   
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ